ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ-ವಾರ್ಷಿಕ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ನೌಕರನ ದುರಂತ ಸಾವು… ಓ ದೇವರೆ ನೀನೆಷ್ಟು ಕ್ರೂರಿ… ಸಾವು ಹೀಗೂ ಬರುತ್ತಾ…??!! – Public Today
error: Content is protected !!